Chwilio

 
 

Ymweld â'r Archifdy


Hen Neuadd y Dref - ein cartref ers Ebrill 2012


Estynnir croeso cynnes i bawb sy'n ymweld ag Archifdy Ceredigion. Beth bynnag yw eich diddordebau a'ch meysydd astudio - boed hynny'n hanes teuluol, hanes lleol, prosiectau addysgol, hen rifau cofrestru ceir a llawer o bynciau eraill - dewch i weld sut y gallwn ni eich helpu.

Gall staff yr Archifdy gynnig trywydd ymchwil priodol i chi, a'ch cynghori sut i ddefnyddio'r dogfennau.

Canllawiau Newydd Ystafell Ymchwil – Covid-19Gwneud Apwyntiad

Ar hyn o bryd yr ydym yn gweithredu system apwyntiadau yn unig, ac bydd angen i chwi archebu eich dogfennau o flaen llaw. Yr ydym angen diwrnod neu fwy o rybudd gennych fel bod modd estyn y dogfennau i chwi a sicrhau fod y dogfennau hynny ar gael gan y byddwn yn rhoi yr holl ddogfennau a welir gan y cyhoedd mewn cwarantin am gyfnod o 72 awr i sicrhau fod ein defnyddwyr a staff yn ddiogel wrth ymdrin â'n casgliadau.

Archebu Dogfennau

Gellir archebu deunydd drwy'r bori drwy'r catalog ar-lein ac yna cysylltu gyda'r Archifdy gyda eich dewis o ddogfennau fel bod modd i staff sicrhau fod y dogfennau hynny ar gael. Neu os nad ydych yn sicr pa ddogfennau yr ydych eu hangen mae croeso i chwi gysylltu fel eich bod yn gallu cael cymorth gan aelod o staff. Cysylltwch drwy e-bostio neu ffonio 01970 633697 / 01970 633698.

Cadarnhau Apwyntiad

Mae ein horiau agor wedi newid. Pan fyddwn yn gallu cadarnhau fod y dogfennau yr ydych eu hangen ar gael byddwn yn cadarnhau dyddiad eich apwyntiad ac byddwch wedyn yn derbyn amser penodol yn ystod yr oriau a nodir isod i ddod i mewn i'r adeilad i sicrhau ymbellhau cymdeithasol gyda defnyddwyr eraill y Gwasanaeth ac aelodau staff. Gan fod y niferoedd all ddod i'r archifdai wedi eu cyfyngu bydd angen i chwi wneud apwyntiad ychwanegol os ydych eisiau dod ag unrhyw berson arall gyda chwi.

Dyma ein horiau agor newydd: Dydd Llun - Dydd Gwener, 10.00 – 12.30 a 14.00-16.30

(Ar gau ar Wyliau Banc a Gwyliau'r Cyngor. Os ydych yn teithio o bell, cysylltwch â ni cyn cychwyn i wneud yn siwr ein bod ar agor.)

DS. Os nad ydych yn teimlo'n dda ar y diwrnod yr ydych wedi derbyn apwyntiad neu ddim yn gallu dod a fuasech cystal a chysylltu i ail-drefnu neu gohirio'r apwyntiad os gwelwch yn dda.

Yn ystod eich ymweliad

Pan y byddwch yn dod i mewn i'r Archifdy bydd gofyn i chwi:

• wisgo gorchudd gwyneb.
• ddiheintio eich dwylo cyn eistedd yn yr ystafell ymchwil.

Tra yn yr ystafell ymchwil i sicrhau diogelwch i chwi ac eraill gofynnir i chwi

• beidio a chrwydro o amgylch y ystafell ymchwil
• cadw at rheolau ymbellhau cymdeithasol gyda defnyddwyr eraill a staff y Gwasanaeth.

DS. Mae ein rheolau parthed trafod dogfennau yn dal mewn grym - gweler isod

Dogfennau

Dim ond y deunydd yr ydych wedi ei archebu fydd ar gael i chwi. Ni fyddwn yn estyn unrhyw ddogfennau eraill yn ystod eich ymweliad. Yn ddibynnol ar faint o ddeunydd yr ydych wedi ei archebu bydd y deunydd unai wedi ei osod ar y bwrdd yn barod i chwi neu bydd aelod o staff yn darparu eich deunydd ar droli. Os bydd y deunydd yn cael ei ddarparu ar droli bydd yr aelod staff yn dod a'r troli atoch, ac wedi i'r aelod staff gamu'n ôl gallwch nôl y deunydd a dychwelyd i'r bwrdd. Gofynnir i chwi adael y deunydd ar y bwrdd oni bai eich bod wedi archebu ychwaneg o ddeunydd. Os ydych wedi archebu ychwaneg o ddogfennau bydd angen i chwi son wrth y staff pan ydych yn barod i gael golwg arnynt.

Os ydych yn cael trafferth gydag unrhyw agwedd o'r deunydd yr ydych wedi ei archebu, e.e. darllen gair, gofynnwch i aelod am gymorth.

Mae croeso i chwi ddod â'ch gliniadur, camera, neu ddyfeisiau eraill

Ni fydd y llyfrau cyfeiriol ar gael yn ystod eich ymweliad ond gall staff wirio pethau i chi.

Bydd peiriannau ffilm a fiche ar gael ond bydd rhaid i chwi wisgo menig tafladwy a ddarperir gennym ni.

Mae'r cyfrifiaduron cyhoeddus ar gael. Bydd yr allweddell a'r llygoden yn cael eu diheintio a chyfnewid yn ôl pob defnydd.

Llungopïau

Bydd modd i chwi archebu a thalu am lungopïau, ond gan y bydd y dogfennau yr ydych wedi eu defnyddio yn cael eu rhoi mewn cwarantin am 72 awr ni fyddwn yn gwneud llungopïau ar y diwrnod yr ydych yn ymweld. Byddwn yn postio'r deunydd i chwi wedi i'r cyfnod cwarantin ddod i ben.

DS. Rydym ni'n symud i gynllun cofrestru darllenwyr newydd, sef y Cerdyn Archifau. Tocyn darllenydd archifau unigol yw'r Cerdyn Archifau ac mae'n rhoi mynediad ichi i doreth o ddeunyddiau archif gwreiddiol mewn archifdai ledled y Deyrnas Unedig. Mae'r Cerdyn Archifau ar gael yn rhad ac am ddim ac yn ddilys am bum mlynedd. Gellwch ddechrau'r broses gofrestru gartref; cliciwch yma i ddarganfod mwy.Lleoliad


Location map

Lleolir yr Archifdy yn hen Neuadd y Dref Aberystwyth, tua deng munud o orsafoedd y trenau a'r bysiau. Gallwch barcio am ddim ar strydoedd y dref ac ar lan y môr, ond cofiwch fod Aberystwyth yn lle prysur iawn yn nhymor y gwyliau. Hefyd, mae yna sawl maes parcio talu-ac-arddangos yn y dref.
(Map Arolwg Ordnans o 1905 yw'r un uchod; mae hwn yn rhoi gwybodaeth fwy diweddar)

Cyfleusterau


Cadeiriau olwyn
Mae modd i bobl mewn cadeiriau olwyn gael mynediad i'r Archifdy.

Bwyd a Diod
Ni chaniateir bwyta ac yfed yn yr Ystafell Ymchwil. Pan ddaw amser cinio (neu pan fyddwch yn ysu am baned o goffi), ewch am dro byr i ganol y dref. Mae Aberystwyth yn llawn o gaffis a bwytai. Rydych yn siwr o ddod ar draws rhywle sy'n plesio!

Rheolau i Ddarllenwyr


Yn yr Ystafell Ymchwil

• Ni chaniateir bwyd na diod (yn cynnwys melysion/fferins) yn yr Ystafell Ymchwil
• Dylech ddiffodd tôn-ganu eich ffôn symudol pan fyddwch yn defnyddio'r Archifdy
• Ni ddylid gosod bagiau ar y byrddau yn yr Ystafell Ymchwil
• Dim ond gyda chaniatâd yr Archifydd y gellir llungopio neu sganio
• Dim ond gyda chaniatâd yr Archifydd y gellir tynnu ffotograffau
• Dylai plant a'u rhieni barchu'r awyrgylch tawel yn yr Ystafell Ymchwil

Mae'r rhan fwyaf o'r dogfennau'n unigryw, ac mae rhai ohonynt yn fregus. Rhaid eu trafod â gofal mawr

• Gwnewch yn siwr bod eich dwylo'n lân
• Trowch y tudalennau'n ofalus (a pheidiwch byth â llyfu'ch bysedd i helpu'r broses, os gwelwch yn dda!)
• Ni ddylid pwyso ar ddogfennau, na'u cyffwrdd yn ddiangen
• Peidiwch â gorffwys eich pad ysgrifennu eich hun ar y ddogfen
Defnyddiwch bensil bob amser, nid pen ysgrifennu
• Defnyddiwch astell lyfrau ar gyfer cyfrolau wedi'u rhwymo
• Ni chaniateir i unrhyw un gael mynediad at fwy na phedair dogfen ar y tro

Os hoffech help wrth ddefnyddio dogfen, gofynnwch i un o'r staff.

Llefydd i aros yn lleol


Os oes angen i chi aros dros nos, gall y Swyddfa Dwristiaeth yn Aberystwyth roi manylion am westai lleol i chi.

Gwersyll Bow Street, blynyddoedd cynnar yr 20ed ganrif
Datblygwyd y wefan gan Technoleg Taliesin
Gweinyddu